Anasayfa
Eticaret Nedir?
Eticaret Altyapısı
Epazar Bilgisi
Eticaretin Kuralları
Doğrudan Pazarlama
Eticarette Taraflar
Ödeme Yöntemleri
Ödeme Araçları
Bankalar ve Eticaret
Eticarette Vergiler
Eticaret ve Güvenlik
Pazarlama
Etkiler
Politikalar
ETIK
Eticaret Kanunları
Kuruluşlar
Türkiye'de Eticaret
AB Eticaret Direktifi
Internet Sık Sorulan Sorular
Windows Sorunları ve Çözümleri
Eticarette Reklam
İletişim

E-Ticaret Eğitimi
Online eğitim ile e-ticaret ve e-iş konularında uzmanaşmak isteyen katılımcılara fırsat.


ELEKTRONİK TİCARETİN ETKİLERİ VE
KARŞILAŞILAN SORUNLAR


A. OLUMLU ETKİLERİ

Elektronik ticaretin ekonomik ve toplumsal hayatta giderek kendisine daha
fazla yer edinmesine bağlı olarak ortaya çıkan olumlu etkileri aşağıda özetlenmiştir.
o Açık ağ üzerinden gerçekleşen e-ticaret faaliyetleri, elektronik iletişimi
artırmıştır. Bu ise, işletmelere, tüm tüketicilere ve diğer işletmelere daha ucuz
ve kolay bir şekilde ulaşma olanağı sağlamaktadır. Pek çok işletme, bu yolla
herhangi bir fiziksel yatırıma girmeden, bir satış mağazası, fiziki bir
pazarlama ağı kurmadan ürünlerini pazarlayabilmektedir.
o Ulusal ve uluslararası ticari işlemlerin elektronik ortamda yürütülmesi (üretici,satıcı, alıcı, aracı, gümrük idaresi, sigortacı, nakliyeci, bankalar ve diğerkamu kurumları kapsamında) zamanın etkin kullanılmasını sağlamaktadır.

Böylece ürünlerin sipariş edilmesi ile teslimi arasında geçen süre asgariye
inmekte, zamandan kaynaklanan maliyetler ile stok maliyetleri düşmektedir.

o Elektronik ticarette ihtiyaç duyulan belgeler elektronik ortamda
hazırlanmakta, bu bilgi ve belgeler ilgililerin kullanımına sunulmaktadır.
Böylece, işlemler minimum hata ile kısa bir süre içinde ve kırtasiye masrafı
ödenmeksizin tamamlanmaktadır. İnternete dayalı e-ticaret ve elektronik
dağıtım sistemleri uluslararası ticareti hızlandırmaktadır.

o E-ticaret, mal ve hizmet piyasalarının yapısını değiştirmekte, yeni ürünler,
yeni pazarlama ve dağıtım tekniklerine yol açmakta, hızlı bir şekilde ürün
geliştirilmesi, test edilmesi ve müşteri ihtiyaçlarının tespit edilmesini olanaklı
kılmakta, pazar talebindeki değişikliklere hızla yanıt verebilmektedir.

o E-ticaret, ticari faaliyetlerin tabana yayılmasını sağlamış, pazar alanını
genişletmiş ve ekonomik yoğunlaşmaya yol açmıştır. Böylece uluslararası
ticaretten daha çok pay alınması mümkün hale gelmiştir.

o Elektronik ortamda üretim, pazarlama ve dağıtım faaliyetleri maliyetleri
düşürmesi nedeniyle, e-ticaret işletmelere, ulusal ve uluslararası düzeyde
rekabet üstünlüğü sağlamakta ve rekabeti artırmaktadır.

o Tüketiciler için işlem maliyetleri ve nakliye masrafları düşmektedir. Tüketiciler evlerinden çıkmadan sorun yaşamadan ve zaman harcamadan sanalmağazalardan alışveriş yapabilmektedirler.

o Tüketiciler internet sayesinde, yeni mamül ve ürün bilgilerine kolay
ulaşabilmekte, bilgi sahibi olmakta ve alternatif ürünleri karşılaştırarak,
kolayca satın alabilmektedir.

o Zaman ve fiziksel engellerin kalkması elektronik ticaret yoluyla çok sayıda
tüketicinin küresel piyasaya girmesine yol açmış, azalan maliyetler, yüksek
hız ve çeşitlilik tüketiciler arasında yoğun bir rekabet ortamı yaratmıştır.
o Yeni tüketici memnuniyeti ve yeni işgücü profilleri e-ticaretin getirdiği
yeniliklerdendir.

o E-ticaret (internet), yeni bir çok iş, görev ve unvanlar ortaya çıkarmıştır. Bu işalanları internet servis ve içerik sağlayıcıları, web sayfası hazırlayıcıları gibidoğrudan internete ilişkin hizmetler olabileceği gibi, insanların evlerinde
oturarak internet üzerinden hizmet üretmeleri de olabilir. Örneğin mülakat ve
danışmanlık yapma, rapor, oyun ve eğlence hazırlama bu kapsamda
görülmektedir.;

o E-ticaret, ekonomik bir olgu olmasına karşın, sosyal ve politik yaşamı
etkilemektedir. Ekonominin bilgi ve bilgiyi yönetme temeline dayanması,
eğitim, kültür, sağlık ve sosyal güvenlik gibi alanlarda internet kullanılmasını
yaygınlaştırmıştır. Bu durum sosyal politikaların yeniden gözden
geçirilmesine yol açmıştır.

o Bilgisayar yoluyla veri tabanlarına kolay ulaşım ve e-posta, geleneksel eğitim ve öğretim alışkanlıklarını değiştirmektedir. Geleneksel sınıflar yerini sayısal ve sanal ortama bırakmış, öğretim gören öğrenciler bilgiye çok daha hızlı ve kolay ulaşma imkanı bulmuşlardır. İnternet bu anlamda bilgiye ulaşmanın önündeki engelleri ortadan kaldırmıştır.

o Organizasyonlar ve işletmeler dönüşmekte, geleneksel yöneticilerinin sayısı
azalmakta, daha fazla uzmanlaşmakta, yatay ve dikey olarak küçülmekte
ancak etkinliği artmaktadır.

o E- ticaret, işletmeler arası verinin paylaşılmasına, işletme çalışanlarının
işbirliğine, koordinasyonuna, müşterilerin öneri ve taleplerinin
değerlendirilmesine büyük ölçüde kolaylıklar getirmiştir.

B. OLUMSUZ ETKİLERİ

E-ticaretin yukarıda belirtilen olumlu yanlarına karşın bazı olumsuzlukları da
bulunmaktadır. Bazı yazarlara göre yasal, kurumsal ve teknolojik sınırlamalar
nedeniyle öngörülen gelişmelerin gerçekleşmesi olası değildir. İnternetin kültürel açıdan negatif yanları olduğunu iddia eden bir başka görüşe göre, internet bir bilgi çöplüğüdür ve insanları yönlendirmektedir.12 Yirminci yüzyılın son çeyreği bilgi çağı, yirmibirinci yüzyıl ise bilgiyi yönetme çağı olarak adlandırılmaktadır. Gerçekten bilgiyi üretmeyen ve yönetemeyenler için internet bir bilgi çöplüğü olabilir. Olumsuzlukların ve sınırlamaların asgariye indirilmesiyle internet bir ayrıcalık ve üstünlük aracı olabilir.
Olumsuzlukları ortadan kaldırmak için herkes kendini görevli kabul etmelidir.
Elektronik ticaretin olumsuzlukları aşağıda özetlenmiştir.

o E-ticaret, bilim ve teknolojiyi üreten, süratle ekonomik ve toplumsal faydaya dönüştüren gelişmiş ülkeler ile endüstri toplumu olmadan bilgi toplumuolmaya çalışan geri kalmış ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki refah düzeyifarkını daha da artıracaktır.

o Elektronik ticaret (internet), bir yandan yeni iş alanları, görev ve ünvanlar
ortaya çıkarırken, diğer yandan da organizasyonların yatay ve dikey olarak
büzülmesi ve geleneksel ticarette rol alan bazı unsurların ortadan kalkması
nedenleriyle işgücü fazlası ortaya çıkacak, dolayısıyle işsizlik artacaktır.

o E-ticaret (internet), bütünü ile ele alındığında teknik yapısı itibari ile denetime müsait bir nitelikte değildir. İnternete girmek, yararlanmak ve çeşitli olanakları kullanmak için herhangi bir yasal formalite, başvuru izni, onay gibi işlemler sözkonusu değildir. İnternetin hukuki anlamda bir sahibi yoktur; belli bir işleticisi ve/veya yöneticisi de yoktur. Bu nedenle internetin kullanımında
ortaya çıkabilecek suiistimalleri, aşırılıkları, usulsüzlükleri, kural dışı
davranışları denetleyip, yaptırım uygulayacak merkezi bir otorite de
bulunmamaktadır.İnternetin bu niteliği, uluslararası ya da uluslarüstü
organizasyonlar tarafından dikkate alınmalı ve çözüm üretilmelidir.


Elektronik ticarette tartışma alanlarını finansal, yasal ve altyapı sorunları olarak üç başlık halinde toplamak mümkündür.

1. Finansal Sorunlar
o İnternete girmek için birinci koşul bir bilgisayara sahip olmak, ikinci koşul bu bilgisayara modem takılmasını sağlamaktır. Üçüncü olarak bir telefon
aboneliğine ihtiyaç vardır. Son olarak da bilgisayarların internet ortamına
girmelerine olanak sağlayan, onlara (kullanıcılara) internet kapısını açan
internet servis sağlayıcılarına ihtiyaç vardır. Bu dört unsurun toplam maliyeti
internette işlem yapmanın başlangıç maliyetini oluşturur. Bu başlangıç
maliyeti ile internette işlem yapma maliyetinin yüksek olduğu ifade
edilmektedir. Avrupa'nın önde gelen online yazılım şirketlerinden birinde
yönetim kurulu üyesi olan Milferd Beck, Avrupalı tüketicilerin online alış
verişe, ABD'li tüketicilerden üç kat daha fazla harcama yaptıklarına işaret
etmiştir. Diğer taraftan OECD tarafından yayınlanan bir rapora göre, yüksek
telefon hat ücretleri, firmalar arası e-ticaretin gelişimini engellemektedir.14
Türkiye'de, bu maliyetler tüketicilerin satın alma gücüne göre yüksek olmakla birlikte, OECD üyesi ülkeler arasında en düşük düzeyde olanlar arasındadır.E-ticaretin gelişmesinin önündeki en önemli engellerden biri, herkesin kolay ve ucuz ulaşacağı bir ortamın oluşturulamamasıdır.

o Elektronik ticaret ile birlikte hem vergi politikası hem de vergi hukuku
alanında yeni gelişme ve sorunların ortaya çıkması kaçınılmazdır.
Uluslararası e-ticarette verginin tahsilatı, ödeme araçlarının geliştirilmesi,
gümrük prosedürlerinin basitleştirilmesi, e-ticarete uygun hale getirilmesi
önemlidir ve çözülmesi zorunludur. Bu kapsamda en önemli sorun ülkeler
arası gayrı fiziki malların satış vergilerinin toplanmasıyla ilgilidir.
Elektronik ticaretin vergilendirilmesinde, sistem, adil ve etkin, kurallar açık,
yeterli derecede esnek ve dinamik, vergi kayıp ve kaçaklarını önleyici nitelikte olmalıdır.

o Diğer bir finansal sorunu, elektronik fon transferi, elektronik para, kredi
kartları, elektronik ödeme araçları oluşturmaktadır.
Dünya üzerinde internetin gittikçe yaygınlaşması sonucu ticaretin de bu yeni
iletişim kanalında yapılmaya başlaması, üretici ve tüketicilere yeni alım ve satım olanakları sunmuş, buna bağlı olarak da yeni ödeme şekilleri doğmuştur. Elektronik para (E-Money) bu gelişmeler sonucu ortaya çıkmış, önemli bir ödeme aracı olarak kullanılmaya başlanmıştır.
E-para, kişide bulunan elektronik bir araca yüklenmiş bir mali değer veya
kişisel fonu ifade eder. Elektronik araca yüklenmiş olan bu değer, kişi aracı
kullandıkça azalır ve yüklenmiş olan değerin bitimi sonucu tekrar değer yüklenilmesi gerekir. E-parayı şu anda yaygın olarak kullanılan kredi ve borç kartlarından ayıran en büyük özellik, e-para kullanımı sırasında provizyon veya benzeri bir sorgulama işleminin olmamasıdır.
Elektronik para uygulamalarının gerçekleşebilmesi için güvenlik sorunlarının
giderilmesi, gerekli hukuki ve kurumsal yapının oluşturulması, para ve mali
politikalarla vergilendirme ile ilgili sistemlerin e-para kullanımına uygun hale
getirilmesi gereklidir.

2. Yasal Sorunlar

Elektronik ticaret ve internet işlemleri ile ilgili bir diğer önemli konu yasal
düzenleme yetersizliği ve belirsizliğidir. Yasal belirsizlik özellikle internet aracılığıyla yapılan ticaretin geliştiği ülkelerde düzenleme boşluğu ortaya çıkarmıştır.
İnterneti yürürlükteki mevzuat açısından ele aldığımız zaman, konunun farklı
yönleri bakımından oldukça değişik bir görünüm ile karşılaşmaktayız. Hukuk
sistemimizin, internetin bazı önemli öğelerinin düzenlenmesi bakımından yetersiz olduğu anlaşılmakla beraber, birçok yönlerine çözüm getirecek hükümleri bulunduğu da görülmektedir. Bunlar tahmin edileceği üzere, daha çok özel hukuk alanındadır.
İnternetin süjeleri arasındaki özel hukuk ilişkileri, büyük ölçüde akdi ilişkiler olduğu için, bunların mevcut hükümler ile düzenlenme olanağı büyük ölçüde mevcuttur.
Ancak, her konunun hukuki düzenlemesinde olduğu gibi, burada da birinci derecede önem taşıyan sorumluluk hukuku meselesinde, akit dışı sorumluluğun mevzuata getirilecek hükümler ile ele alınmasıdır.15
Yukarıda da belirtilmiş olduğu gibi, yapılmış olan incelemeler ortaya koymuştur ki, mevzuat özellikle kamu hukuku alanında yetersiz kalmaktadır ve bu bakımdan da ciddi sorunların bu alanda ortaya çıkabileceği söylenebilir. Amaç, internetin hukuk alt yapısının, kamu hukuku alanında da kısıtlayıcı olmaktan ziyade düzenleyici, istikamet verici ve hatta teşvik edici hükümler ile kurulması; internetin önünün hukuk yolu ile açılması ve çağı simgeleyen bu olağanüstü olgunun, "Bilgi Ummanı" nın herkese sınırsız açık tutulmasını temin edecek kuralların getirilmesidir.

Elektronik Ticaret Koordinasyon Kurulu Hukuk Çalışma Gurubu Raporunda;
elektronik ticarete ilişkin faaliyetler ve yasal düzenleme alanları aşağıda yer alan başlıklar altında değerlendirilmiştir.

a. Tüketicinin korunması ile ilgili mevzuatın elektronik ticaret açısından yeniden gözden geçirilmesi,
b. Elektronik ortamda sözleşmelerin yapılması konusunun Borçlar Hukuku
çerçevesinde irdelenmesi,
c. Elektronik ortamda elde edilen veya muhafaza edilen delillerin tanınmasının Usul Hukuku açısından değerlendirilmesi,
d. Elektronik imza konusunda, özelikle gizli anahtar unsurunun tevdi edileceği bir kuruma gerek duyulup duyulmadığının incelenmesi,
e. Elektronik ödeme araçları arasında yer alan elektronik parayı kullanıma
sunacak olan kurum ve bu kurumla ilgili hukuki çerçevenin belirlenmesi,
f. Elektronik ödeme sistemlerinde faaliyet gösterecek operatörlerin saptanması, bu operatörler arasında yapılacak sözleşmeler açısından Rekabet Kanunundaki ilkeleri dikkate alan hukuki kuralların saptanması,
g. Elektronik ödeme araçlarını verenler ile kullananlar arasındaki sorumluluk
dağılımının hukuken ve adil bir orantı gözetilerek tesisi,
h. Elektronik ödeme araçlarının yasadışı faaliyetler için kullanılmasını önleyici
cezai tedbirlerin alınması,
i. Elektronik ödeme araçlarının çalınması veya kaybedilmesi halinde
sorumluluk ve ispat yükü konularının düzenlenmesi,
j. Servis sağlayıcılarının sorumluluğu ve bunun kapsamı (özellikle pornografi,
ırkçı ve şiddete yönelik muhteva, hakaret, telif hakları ve haksız rekabet
açısından),
k. Elektronik işlemler sırasında açıklanan kişisel verilerin gizliliği ve korunması,
l. Telif Hakları ve Komşu haklar ile ilgili Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda yer alan çoğaltma, umuma arz, dağıtım yetkilerinin elektronik iletim açısından
yeniden gözden geçirilmesi; bu konuda WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı) tarafından oluşturulan diplomatik konferansta hazırlanan iki uluslararası antlaşmaya (Telif Hakları Antlaşması ile İcracı Sanatçı ve Fonogram Yapımcıları Antlaşması) taraf olunması hususunun değerlendirilmesi;kopyalamayı önleyici sistem ve bilgiler ile ilgili hükümlerin yukarda sözü edilen Kanuna ilavesinin incelenmesi,
m. On-line ticaret sırasında haksız rekabet ve aldatıcı reklamların irdelenmesi,
n. Elektronik ticaret sırasında kullanılan internet alan isimlerin (domain names) hukuken korunması,
o. Kamu alımlarında on-line sisteminin kullanımı.

3. Altyapı Sorunları
İletişim alt yapıları ve bilgi teknolojilerine dayanılarak yürütülen küresel
elektronik ticaret, son derece gelişmiş iletişim şebekesine, bilgisayarlarla ve ona bağlanan bilgi teknolojilerine dayanmaktadır. Giderek elektronik ticaret ölçeğinin büyümesi ve küresel bilgi altyapısının sunduğu imkanların dünya ticareti ve tüketici refahı açısından öngörülmeyecek boyutlara ulaşması, altyapı sorunlarını da birlikte getirmiştir. Alt yapı sorunlarını aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür.

o Telekomünikasyon altyapısı iyileştirilmeli herkesin bu hizmetlerden
yararlanmasına imkan tanınmalıdır.

o Elektronik ticaretin tüm şekilleri özellikle internet üzerinden ticaret, iletişim alt yapıları yolu ile bilgi akışı sağlanarak yapılmaktadır. Bu durum internette bir sıkışmaya, dolayısıyla da bir problemin ortaya çıkmasına yol açmaktadır.

o İletişim ve bilgi teknolojileri pazarlarının rekabete açılmasının önündeki
engeller kaldırılmalıdır.

o İletişim alanındaki teknik standartlar belirlenmelidir.

o Elektronik sistemler ve işlemler içinde yer alan hizmet sağlayıcılar,
kullanıcılar ve tüketiciler için güven ortamı tesis edilmelidir.

 
Eticaret Merkezi İletişim

E-Ticaret Online Eğitimleri


E-Ticaret ve E-İş Uzmanları yetiştirmek üzere Educore University tarafından hazırlanan program hem online eğitim ile katılımcılara teorik eğitim veriyor hem de seminer ve danışmanlık proje uygulamaları ile kendi işini kurmak isteyen girişimcilere eğitim merkezi ve kuluçka merkezi olarak hizmet veriyor. Detaylı bilgi www.educoreuniversity.com adresinden alınabilir.

 


Araştırmalar

 

Türkiye'nin En Büyük 500 İşletmesinde E-ticaret
Üzerine Bir Araştırma
(pdf)

 

Türkiye'de İnternet Perakendeciliği

 

Yurtdışına E-Ticaret (B2C İhracat) Rapor (pdf)

 

B2B Pazarında Ticaret ve Rekabet (OAS)

 

e-Ticaret Referans Belgeler

 E-TİCARET ???
HER ŞEYİ SORUN!

Birleşmiş Milletler
Eticaret Gelişim 2004 Raporu
Overview[PDF,194KB]
Full report [PDF,10MB]


 
 

Untitled Document
Sitenin Tüm Hakları Saklıdır © E-ticaretMerkezi.NET 2011 0216 518 78 26
Eğitim ve bilgilendirme amacı dışında dokümanlar kopyalanamaz.